Termos de uso

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN DA WEB

O IISGS infórmalle de que o acceso e utilización da páxina web www.iisgaliciasur.es e todas as URLs, subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través deste sitio se poidan obter, están suxeitos aos termos recollidos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos poida precisar da aceptación dunhas condicións xerais, particulares ou adicionais.

Por conseguinte, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos que non faga uso desta web, xa que calquera utilización que faga dela ou dos seus servizos/contidos implicará a aceptación dos termos legais recollidos no texto deste Aviso Legal.

Debido á propia natureza da internet, dada a posibilidade de que se poida acceder a esta páxina desde calquera parte do mundo, os contidos, así como os servizos que en xeral ofrece o IISGS están dirixidos a clientes que se moven en calquera país. Non obstante, ao solicitar a contratación de calquera tipo de servizos e contidos ofrecidos, o IISGS resérvase o dereito para rexeitar a prestación de servizos ou o envío de contidos, naqueles casos que estime oportuno. O IISGS resérvase o dereito para realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño da web. Os servizos e contidos da web son susceptibles de actualizarse periodicamente e debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos aquí recollidos. As condicións e termos de utilización que se recollen no presente Aviso Legal poden cambiar, polo que lle propoñemos que revise estes termos cando visite de novo a web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, o presente Aviso Legal entenderase sen prexuízo de outras Condicións Xerais e particulares que regulen o acceso a bens e servizos concretos dentro da web.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E PROPIEDADE INDUSTRIAL

Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, melodías, marcas e demais signos distintivos que aparecen pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A súa utilización, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos.

En todo caso, o IISGS respecta os dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros. Por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos se poña en contacto co IISGS cumprimentando o formulario que atopará premendo aquí.

LIGAZÓNS OU HIPERLIGAZÓNS

Desde esta web, o IISGS proporciónalle ou pode proporcionarlle o acceso a outras páxinas web que considera poden ser do seu interese. O obxecto das devanditas ligazóns é meramente facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar na internet. Con todo, ditas páxinas non pertencen ao IISGS, nin se fai unha revisión dos seus contidos, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. Así mesmo, o IISGS móstrase plenamente respectuoso cos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que correspondan ou poidan corresponder a terceiras persoas, sobre as páxinas web ás que se refiran as citadas ligazóns. Por tal motivo, se considera que o establecemento das citadas ligazóns puidese violar os seus dereitos, rogamos se poña en contacto co IISGS cumprimentando o formulario que atopará premendo aquí. Con carácter xeral se autoriza a ligazón de páxinas web ou de direccións de correo electrónico á web, a excepción daqueles supostos nos que, expresamente, o IISGS manifeste o contrario. Adicionalmente, e en todo caso para entender aplicable esta autorización xeral, as ligazóns deberán respectar, necesariamente, a seguinte condición: o establecemento da ligazón non supoñerá, en por si, ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte do IISGS da páxina que realiza a ligazón. Non obstante o anterior, en calquera momento o IISGS poderá retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, tan pronto como reciba a notificación da revogación da autorización por parte do IISGS.

FRAMES OU MARCOS

O IISGS prohibe expresamente a realización de “framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contidos web.

PRIVACIDADE

Este sitio web comprométese no cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.O.P.D.) e co seu Regulamento de Desenvolvemento, Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro (R.D.L.O.P. D.), e mantén unha política de privacidade sobre os datos persoais e no uso que deles dea o IISGS.

RESPONSABILIDADES DO USUARIO

O usuario comprométese a utilizar os servizos da web de acordo cos termos expresados no presente Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto. O usuario que actúe contra a imaxe, bo nome ou reputación do IISGS, así como quen utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logos ou contidos da web e/ou atente en calquera forma contra os dereitos de propiedade intelectual e industrial da web ou dos contidos e servizos da mesma, será responsable fronte ao IISGS da súa actuación.

RESPONSABILIDADES DO IISGS

Utilización incorrecta:

O IISGS creou a web para a divulgación das súas investigacións, pero non pode controlar a utilización da mesma de forma distinta á prevista no presente Aviso Legal; por tanto, o acceso e uso correcto da información contida na web son responsabilidade de quen realiza estas accións, non sendo responsable o IISGS polo uso incorrecto, ilícito ou neglixente que do mesmo poida facer o usuario.

CONTIDOS

O IISGS facilita todos os contidos da súa web baixo determinadas condicións de boa fe, e esforzarase na medida do posible para que os mesmos estean actualizados e vixentes; con todo, o IISGS non pode asumir responsabilidade algunha respecto ao uso ou acceso que realicen os usuarios fóra do ámbito ao que se dirixe a web, cuxa responsabilidade final recaerá sobre o usuario. Así mesmo, o IISGS non pode controlar os contidos que non sexan elaborados por ela ou por terceiros que cumpran o seu encargo, polo que non responderá en ningún caso dos danos, contidos e indispoñibilidades técnicas que puidesen causarse por parte dos devanditos terceiros.

VIRUS

O IISGS comprométese a aplicar na medida do posible as medidas oportunas ao seu alcance para tentar garantir ao usuario a ausencia de virus, vermes, troianos, spam, etc. na súa web. Con todo, estas medidas non son 100% infalibles e, por iso, o IISGS non pode asegurar totalmente a ausencia deses elementos indesexables. En consecuencia, o IISGS non será responsable dos danos que os mesmos puidesen producir ao usuario.

FALLOS TECNOLÓXICOS
O IISGS pon os medios necesarios ao seu alcance para a continuidade desta web e realizará os seus mellores esforzos para que esta non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente dispoñibilidade da web e dos servizos contidos nela. En consecuencia, non asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de dispoñibilidade e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables ao IISGS.